Lineage of Karate
Calander
Takahara
(1683-1760)
Sakugawa Kanga "Tode"
(1733-1815)
"Father of Okinawan
karate
"
Matsumura Sokon "Bushi"
(1796-1893
)
Itosu Yasutsune "Anko"
(1830-1915)
Chibana Chosin "Hanshi no Sogo"
(1886-1969)
Nakazato Shugoro "Hanshi JuDan"
(1921- )
Nabil Noujaim "Kyoshi 8th Dan)
(1950 -)
Nicole Baraibar"Sensei"
(1986- )
Salvatore Cirincione "Renshi"
(1976- )